Conectem_

Ac-Empresarial

Laboral

Assessorament legal en matèria laboral i tributaria a empreses,
treballadors i autònoms.

Presentació telemàtica a l’ Oficina d’ Ocupació o de Treball .

Seguridad Social.

Sol·licituds de compte de cotització.

Contractes de treball.

Pròrrogues del contracte.

Nous pactes en els contractes.

Prevenció de Riscos Laborals.

Plans d’ igualtat a l’ Empresa.

Al·legacions, recursos, reclamacions.

Fiscal

Ac-Empresarial

Assessorament jurídic.

Autorització administrativa.

Llicencia per a dur a terme l’activitat.

Expedients disciplinaris i acomiadaments dels treballadors
Inspecció.

Afiliació i les altes (036, 037 …)

Altes i modificacions censals tributàries
prestacions publiques.

SCI

Inspecció de Treball.

Jutjats Socials.

Estrangeria.

AEAT (Agencia Tributaria)

Renda.

Gestió de Tributs.

Ac-Empresarial

Comptabilitat

Mensual

Confecció dels rebuts per el pagament de salaris i dels resums estadístics de costos.
Confecció dels butlletins de cotització al règim General de la Seguridad Social.

Periòdica.

IRPF

Confecció d’autoliquidacions de las retencions i pagaments a compte del IRPF (110, 111, 115, 123, 130, 131 …) i els resums corresponents (D-100, 180, 184, 190, 193, 194…)

IVA
Confecció d’autoliquidacions de les cartes de pagament relatives a l’ Impuesto sobre el Valor Añadido (300, 310, 320, 347, 349 …) i els resums corresponents (390, 392 …)

Impuesto de Sociedad

Confecció dels pagaments a compte de l’ Impuesto de Sociedad (202, 218 …) i confecció de l’ autoliquidació de l’ Impost de Societats corresponent (200, 201, 220 …)
Confecció de la Contabilitat ajustada al codi de comerç i al pla contable corresponent i confecció i diligència al Registre Mercantil de les Contes Anuals y demés documentació necessària (memòria …)