A la Nostre Assessoria ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L estem compromesos amb el respecte i la privacitat de les seves dades personals. Por aquesta raó hem adoptat una sèrie de mesures tècniques i legals per a realitzar una adequada protecció de la confidencialitat de les dades personals que rebem, emmagatzemem i/o processem dels usuaris que visiten aquest lloc web.

Aquesta política de privacitat servirà per a que l’ usuari pugui obtindre una informació complerta sobre qualsevol aspecte de la recollida i tractament de les dades per part d’ ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L

Als efectes del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L informa a l’ usuari de la existència d’ un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’ usuari, així como d’ informar de les notícies i novetats d’ aquesta entitat.

Vostè pot visitar en qualsevol moment el nostre lloc web i navegar por ell sense donar informació personal, quedant en l’ anonimat.

En el cas de que ho desitgi, ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L posa a la seva disposició la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon per a que realitzi les consultes que estimi oportunes.

Podrem incloure les seves dades en el nostre fitxer de titularitat d’ ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L o ser utilitzats únicament per a donar resposta al seu plantejament, sense ser emmagatzemats en ningun suport. L’enviament d’ un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades incloses en el correu.

Els usuaris que optin pel sistema dels formularis poden inscriure’s a la pàgina web amb la finalitat de rebre informació. Les dades aportades, subministrades de forma voluntària es podran utilitzar per les finalitats descrites anteriorment.

ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L posa a disposició de l’ usuari uns formularis, els quals s’ hauran de complimentar amb dades verdaderes, exactes, complertes i actualitzades. L’ usuari haurà d’ omplir els camps de cada formulari. En el cas de no subministrar totes les dades estimades necessàries, ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L podrà no procedir al registre de l’ usuari o denegar el servei sol·licitat. L’ ús dels mencionats formularis per a sol·licitat qualsevol servei, així como l’enviament d’ un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades incloses en el citat fitxer a no ser que es manifesti el contrari.

L’ usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Les dades no seran cedides a ninguna empresa ni estaran disponibles per a tercers, excepte en aquells suposats en els que la llei ho permeti o ho exigeixi expressament. La informació en aquest cas només serà utilitzada per al compliment de les finalitats pròpies de l’ accés. Garantitzem el compliment estricte de la normativa vigent en relació amb el registro, manteniment i protecció de bases de dades.

Hem adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’ acord amb lo establert per al Reglament de Mesures de Seguretat des fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Real Decret 994/1999, de l’ 11 de juny. Aquests nivells seran els adequats a les dades que es tractin.

ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L es compromet al compliment de la seva obligació de mantindre en secret les dades de caràcter personal subministrades i la seva salvaguarda.

ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L informa a l’ usuari de la possibilitat d’ exercitar els drets d’ accés, rectificació, oposició i cancel·lació de los dades personals que ens faciliti, escrivint a la nostra adreça postal o de correu electrònic: info@ac-empresarial.com

ASSESSORAMENT I CONSELL EMPRESARIAL, S.L.L utilitzarà les seves dades per a contestar la seva sol·licitud exclusivament i per a poder oferir serveis o productes en un futur a no ser que Ud. al·legui el contrari.

Aquesta web no utilitza tècniques d’ “Spaming”. Només tractarà la informació que l’ usuari faciliti a través de correu postal o correu electrònic.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per a ser utilitzat per adults. Els menors d’ edat, abans d’ enviar qualsevol informació, hauran de demanar permís als seus pares o tutors.